Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Uddannelsesplan

 

Hastrupskolens uddannelsesplan

Vi har igennem mange år været praktikskole. Vi er meget stolte og glade for igennem årene at have været med til at inspirere og vejlede kommende folkeskolelærere. Vi har med stort udbytte mødt mange kompetente lærerstuderende.

På Hastrupskolen er vi altid i faglig og pædagogisk udvikling. Vi anser det at være praktikskole som en vigtig faktor i det at være ”up to date”.

Vi er en 2-3 sporet skole med ca. 520 elever og 45 lærere/pædagoger. Desuden har vi tre modtageklasser med elever fra 0.-9.klasse og en Læseklasse på mellemtrin og udskoling. Efter sommerferien 2022 vil der oprettes yderligere 3 modtageklasser med primært ukrainske flygtninge, som skal undervises på skolen.

I dette skoleår 22/23 har vi fokus på ”Udvikling af samarbejdet om kerneopgaven via strukturerede, fælles faglige refleksioner”. Derudover arbejder vi videre med læringsmiljøer, trivsel og inklusion.

Alt det pædagogiske og faglige arbejde samarbejdes der om i både fagteams og i årgangsteam.

På Hastrupskolen vil du møde en åben dør hos ledelsen, engagerede praktiklærere, et nærværende, kompetent og hjælpsomt lærerværelse, og en masse skønne og dygtige elever. Vi stiller krav til vores lærestuderende og anser dem som ligeværdige samarbejdspartnere med værdifuld indsigt.

Denne uddannelsesplan giver en beskrivelse af, hvordan vi her på skolen arbejder med at uddanne de lærerstuderende, der kommer i praktik på Hastrupskolen.

Hastrupskolen

Skoleleder: Thomas Kielgast
Pædagogisk afdelingsleder/souschef: Cirkeline Mølgaard (praktikansvarlig)
SFO-leder: Troels Clausen

På vores hjemmeside finder du mange relevante oplysninger om skolen, hvor du blandt andet kan læse om vores store arbejde med trivsel og inklusion i vores trivselskanon. Se mere på www.hastrupskolen.dk eller følg os på Facebook.

Forventninger

På Hastrupskolen har vi forventninger til de studerende, og lægger stor vægt på engagementet i praktikperioden og lærergerningen.

Vi forventer derfor, at den studerende 

 • Har gjort sig tanker om lærerjobbet i sin helhed.
 • Kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau, og har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden.
 • Forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
 • Indgår aktivt og konstruktivt i sparring med lærerne omkring planlægning og evaluering af undervisningen og er villig til at afprøve nye metoder og tilgange.
 • At den studerende overholder aftaler, regler om syge- og raskmelding, overholder tavshedspligten og den skærpede indberetningspligt, samt i det hele taget ser sig selv som en del af vores personale, og deltager i sociale aktiviteter og arrangementer.
 • At de studerende har lyst til at undervise og prøve færdigheder af i flere fag.


Forberedelse, gennemførelse og evaluering

Som en del af praktikken er det selvfølgelig essentielt at du er i stand til at forberede, gennemføre og evaluere din egen undervisning. Udgangspunktet for planlægningen tages i fælles mål. Vær også opmærksom på, hvordan du leder klassen og skaber gunstig ramme for din undervisning, hvordan dit relationsarbejde fungerer og hvilke fagdidaktiske overvejelser, der kvalificerer læringen.

Forventninger til forberedelse af praktikken

 • Aftal møde med praktiklærer inden opstart.
 • Gør dig tanker om praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og fælles mål.
 • Forbered dig til vejledning og tag initiativ til tidspunkt og indhold.
 • Studerende, der er i praktik i grupper, skal være indstillede på at undervisningen fordeles ligeligt.
 • Være indstillet på at give feedback og evaluere på medstuderendes arbejde.


Vi kan godt lide at have studerende, og her på skolen skal du endelig sige til, hvis der er noget du gerne vil deltage i. Vi forventer, at du også selv tager initiativ, når det gælder din deltagelse i skolens hverdag.

Udover undervisningen sker der en masse andet i lærerens hverdag. Det er centralt, at du i praktikperioden også får erfaringer med dette, og forholder dig til de mange andre opgaver, der er i jobbet som lærer.

Du deltager/kan deltage i (-se individuelt skema)

 • Møder (forældremøder, personalemøder, fagteammøder og teammøder)
 • Skole/hjem-samarbejde
 • Tilsynsopgaver
 • Konfliktløsning
 • Minimum 30 timer om ugen på skolen - det er et fuldtidsarbejde


Praktik og vejledning

På Hastrupskolen kan du forvente kompetent og vedkommende vejledning. Vi forventer, at du som studerende er proaktiv i forhold til vejledningen. Forstået på den måde at du før vejledning har gjort dig tanker om, hvad du vil vejledes omkring.

Praktikkens kompetenceområder er

 1. Didaktik
 2. Klasseledelse
 3. Relationsarbejde

   

Nedenstående plan viser en progression i den studerendes praktik:

Praktikniveau 1

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

Færdighedsmål:
Den studerende kan:

Vidensmål:
Den studerende har viden om:

 

Målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisnings-sekvenser i samarbejde med medstuderende og kolleger.

Folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger.

 

 

Den studerende får kendskab til klassens årsplaner og undervisningsplaner, som indgår i vejledningen.

Praktiklæreren vejleder den studerende i at forberede undervisning samt udarbejde og justere skriftlige undervisningsplaner.

Redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål.

Evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen.

 

 

Den studerende skal have kendskab til praktiklærerens/skolens forskellige evalueringsformer og udvikle færdighed i at vurdere elevens læringsudnytte i forhold til mål.

Analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen.

Observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

 

 

Den studerende får mulighed for at observere og analysere undervisning.

Den studerende får mulighed for at indsamle data, fx skriftlige opgaver, som der fokuseres på i vejledningen med praktiklæreren om god undervisning.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

Færdighedsmål:
Den studerende kan:

Vidensmål:
Den studerende har viden om:

 

Lede elevernes deltagelse i undervisningen.

Klasseledelse.

 

Praktiklæreren drøfter klasseledelse ud fra egen praksis og vejleder den studerende i varierede måder at lede klasse- og læringsarbejdet.

Den studerende får mulighed for at lede en klasse med fokus på inddragelse af eleverne.

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

 

 

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

 

 

Færdighedsmål:
Den studerende kan:

Vidensmål:
Den studerende har viden om:

 

Kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever.

Kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer.

 

 

Praktiklæreren viser og vejleder den studerende i, hvordan hun kommunikerer med forældre og elever om og i undervisningen – både verbalt og nonverbalt.

Kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave.

Skole-hjemsamarbejde.

 

 

Den studerende får mulighed for at gøre erfaringer med at kommunikere med forældre om elevernes læring og trivsel.


                                                                    Praktikniveau 2

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning

 

Færdighedsmål:
Den studerende kan:

Vidensmål:
Den studerende har viden om

 

Planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen.

Undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler og it.

 

 

 

 

 

Den studerende får kendskab til praktiklærerens principper for undervisningsplanlægning.

Den studerende får mulighed for i praktikgruppen selv at gøre erfaringer med undervisningsplanlægning ud fra forskellige principper og metoder. Praktiklæreren vejleder.

Praktiklæreren vejleder den/de studerende i at forberede undervisning samt udarbejde og justere skriftlige undervisningsplaner medhenblik på variation og differentiering.

Evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte.

Formative og summative evalueringsmetoder samt test.

 

 

På baggrund af den studerendes viden om forskellige evalueringsmetoder får den studerende mulighed for at gøre erfaringer med evaluering af undervisning og elevers læring.

Observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen.

Observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Den studerende får mulighed for at observere og udvikle sin egen undervisning og lærervirksomhed.

Den studerende får mulighed for at observere, hvordan og hvad elever lærer med vejledning fra praktiklæreren.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

Færdighedsmål:
Den studerende kan:

Vidensmål:
Den studerende har viden om:

 

Udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne.

Klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer.

 

 

 

 

Praktiklæreren giver den studerende viden om sin egen praksis med ledelse og udvikling af læringsmiljø og sociale relationer.

Den studerende får mulighed for – med vejledning af praktiklæreren - at gøre erfaringer med udvikling af læringsmiljø og det sociale liv i klassen.

Praktiklæreren drøfter udviklingsmulighederne med den studerende og giver feedback på den studerendes praktikarbejde vedr. klasseledelse.

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

 

Færdighedsmål:
Den studerende kan:

Vidensmål:
Den studerende har viden om:

 

Samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse.

Kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel.

 

 

 

Den studerende får indsigt i praktiklærerens praksis vedr. klassens læringsmiljø og trivsel.

Den studerende får mulighed for i samarbejde med elever og medstuderende/praktiklærer at drøfte og udvikle klassens læringsmiljø og trivsel.

Kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb.

Professionel kommunikation, og ligeværdigt samarbejde og inklusionsprocesser.

Den studerende får indsigt i og erfaring med kommunikation og samarbejde med forældre.


Praktikniveau 3

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

Færdighedsmål:
Den studerende kan:

Vidensmål:
Den studerende har viden om:

 

Planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner.

Organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer.

 

 

 

 

Praktiklæreren drøfter organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer med den studerende.


Den studerende får mulighed for selvstændigt at stå for planlægning og gennemførelse af undervisning i samarbejde med relevante parter.

Evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt.

Metoder til formativ og summativ evaluering.

 

Den studerende får på baggrund af sin viden om evaluering mulighed for selvstændigt at evaluere undervisning og elevers læring.

Udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag.

Observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

 

Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer de studerende i udviklingen af praksis på et fagdidaktisk og empirisk grundlag.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

Færdighedsmål:
Den studerende kan:

Vidensmål:
Den studerende har viden om:

 

Lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne.

Læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning.

 

Principperne for inklusion drøftes med praktiklæreren både før og efter den studerendes erfaringer med konflikthåndtering.

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

 

Færdighedsmål:
Den studerende kan:

Vidensmål:
Den studerende har viden om:

 

Støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen.

Anerkendende kommunikation, ligeværdigt samarbejde og inklusionsprocesser.

Den studerende anvender sin viden og udvikler erfaringer med klassens sociale liv med vejledning fra praktiklæreren.

Kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

Processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper.

Den studerende anvender sin viden og udvikler erfaringer med kommunikation med forældrene under vejledning fra praktiklæreren.

 

 

Dokumenter

uddannelsesplan

Shape Created with Sketch.